Pirkimo - pardavimo taisyklės

UAB „BEAUTY STORE“ pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.morrishair.lt taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje morrishair.lt taisyklės, toliau vadinamos taisyklėmis, nustato pirkėjo ir pardavėjo UAB BEAUTY STORE tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje morrishair.lt (toliau – elektroninė parduotuvė).

 

1.2. Prašome atidžiai perskaityti šias taisykles. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, kartu patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, jos jam yra aiškios bei suprantamos ir pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

 

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias taisykles. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikoma taisyklių redakcija, galiojusi užsakymo pateikimo metu. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo, pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.

 

 1. Sutarties sudarymas. Sutarties atsisakymas.

 

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalimi. Sutartis laikoma įvykdyta nuo prekės (-ių) įteikimo pirkėjui.

2.2. Visos sutartys, sudaromos su pirkėjais, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje.

 

2.3. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

 

2.4. Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

2.5. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu (el. paštu: info@morrishair.com), pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas pirkėjo sprendimas atsisakyti sutarties, per 14 dienų nuo:

 

1)      tos dienos, kurią pirkėjas gauna užsakytą prekę – kai parduodama prekė;

2)      tos dienos, kurią pirkėjas gauna paskutinę prekę- kai pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai;

3)      sutarties sudarymo dienos – kai teikiamos paslaugos.

 

2.6. Jeigu pardavėjas nepateikė pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal LR Civilinio kodekso(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483989) 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą, pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties per 12 mėnesių nuo 2.5 punkte nustatytos termino pabaigos. Jeigu pardavėjas pateikia pirkėjui LR Civilinio kodekso(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483989) 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą informaciją per 12 mėnesių nuo 2.5 punkte nustatytos termino pabaigos, sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų nuo tos dienos, kurią pirkėjas gauna tą informaciją.

2.7. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti pirkėjui visas šio sumokėtas sumas.

2.8. Pardavėjas gali negrąžinti pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos pardavėjui arba kol pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

2.9. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui.

2.10. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

2.11. Jeigu pirkėjas, užsakydamas prekes, pasirenka išankstinį prekių kainos apmokėjimo būdą, bet per pardavėjo nurodytą terminą prekių kainos nesumoka, laikoma, kad pirkėjas atsisakė sutarties.

 1. Prekių kaina. Pristatymo terminas.

3.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

 

3.2. Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos su PVM.

 

3.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

 

3.4. Prekės kaina, kurią pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui, yra kaina, nurodoma pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.

 

3.5. Prekių pristatymo terminas: prekių pristatymo terminas nurodomas atliekant užsakymą el. parduotuvėje. Pirstatymo terminas priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo.

 

 1. Prekių perdavimas, priėmimas. Nuosavybės teisė į prekes.

 

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui kokybiškas prekes.

 

4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekių kokybę bei atitikimą užsakymui tikrinti prekių perdavimo pirkėjui metu. Jei perduodamos prekės ar jų įpakavimas yra nekokybiškas ar neatitinka pirkėjo užsakymo, prekių trūksta, pirkėjas privalo įrašyti tai sąskaitoje faktūroje. Prie įrašo turi pasirašyti pirkėjas ir pardavėjas ar jų įgalioti asmenys (pvz. kurjeris).

 

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš pardavėjo tik tas prekes ar jų dalį, kuri yra nekokybiška ar neatitinka pirkėjo užsakymo.

 

4.4. Sutikimą su sąskaitoje faktūroje padarytu įrašu apie prekių trūkumus pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina savo parašu. Patvirtinęs, jog pirkėjui pristatytos prekės yra nekokybiškos ar neatitinka pirkėjo užsakymo, pardavėjas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas pakeisti nekokybiškas ar užsakymo neatitinkančias prekes tinkamomis ir užsakymą atitinkančiomis prekėmis. Tokiu atveju pakartotinio pristatymo pirkėjui išlaidas apmoka pardavėjas.

 

4.5. Pirkėjui priėmus prekes ir neįrašius prekių trūkumų sąskaitoje faktūroje, laikoma, kad perduotos prekės atitinka tokioms prekėms įprastus kokybės reikalavimus ir pirkėjo užsakymą.

 

4.6. Nuosavybės teisė į prekes pereina pirkėjui nuo visiško atsiskaitymo už jas dienos.

 

4.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus pardavėjo įgaliotus asmenis (pvz. kurjerį), priima prekes. 

 1. Prekių garantijos.

 

5.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys ir savybės bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 

5.3. Kiekviena el. parduotuvėje parduodama prekė turi tam tikrą galiojimo laiką, kurio konkretus terminas nurodomas ant prekės pakuotės.

 

5.4. Jeigu prekės pristatymo Pirkėjui metu yra pasibaigęs prekės galiojimo laikas, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba sugrąžintų už pasibaigusio galiojimo prekę sumokėtus pinigus. 

 

5.5. UAB BEAUTY STORE visais atvejais garantuoja prekių kokybę.

 

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas.

 

6.1. Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę:

6.1.1 reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

6.1.2 reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

6.1.3 reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

6.1.4 vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

6.1.5 įsigytiems prietaisams yra suteikta 2 metų garantija ir per šį laikotarpį pirkėjas gali reikšti nurodytus reikalavimus.

6.2 Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

6.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

6.2.2. prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

6.2.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

6.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo;

6.2.5. grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą;

6.2.6. pirkėjas kokybišką prekę gali grąžinti per 14 (keturiolika) dienų nuo jos gavimo.

6.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų kokybiškų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 6.2. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

6.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

6.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant prekių pristatymo išlaidas.

6.7. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis (telefonu: +37064689714, el. paštu: info@morrishair.com), nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Gavus kliento laišką bus suderintas prekių keitimas arba pinigų grąžinimas. 

 1. Intelektinės nuosavybės apsauga.

 

7.1. Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra UAB BEAUTY STORE ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be UAB BEAUTY STORE raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainės turinį ar jo dalį yra draudžiama.

 1. Asmens duomenys.

8.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.

8.2 Registracijos būdai: 

 1. a) Registracija per jūsų morrishair.lt puslapį:

- Vardas

- Pavardė

- Elektroninio pašto adresas

- Adresas

- Kontaktinis telefono numeris

- registruojant kirpėjo paskyrą reikia nurodyti ir veiklos numerį bei dokumento kopiją.

8.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes 8.1. taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus pirkėjo asmens duomenis (nurodyti 8.2 punkte), kurie yra reikalingi, norint prekes pristatyti konkrečiam asmeniui, konkrečiu adresu, be šių duomenų prekių pristatymas negali būti įvykdytas.

8.4. Patvirtindamas šias taisykles, pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. 

8.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

8.6. Asmens duomenys yra pateikiami pardavėjo partneriams (šiuo atveju duomenys perduodami kurjerių bendrovei DPD Lietuva, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

8.6. Mes saugome Jūsų duomenis 12 mėnesių arba kol panaikinama svetainėje esanti naudotojo paskyra. Naudotojo paskyra gali būti panaikinta Jums prašant, atšaukus sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, pareiškus prieštaravimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba paprašius, kad duomenys būtų ištrinti.


8.7. Užsakymo atšaukimas: klientas turi teisę atšaukti savo užsakymą. Šia teise klientas gali pasinaudoti susisiekęs el.paštu info@morrishair.com

 1. Slapukai

9.1 Svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra maži failai, kurie leidžia naršymui internete naudojamiems įrenginiams (pvz. kompiuteriui, išmaniajam telefonui) išsaugoti konkrečią informaciją, susijusią su naudojamu įrenginiu. Slapukų registruojama informacija naudojama, pavyzdžiui, reklamos ir statistikos tikslais,taip pat norint pritaikyti svetaines prie individualių poreikių. Jūs galite keisti slapukų nustatymus savo interneto naršyklėje. Jei nustatymų nekeisite, slapukai bus išsaugoti įrenginyje. Pakeitus slapukų nustatymus gali būti apribotas svetainės funkcionalumas.

 

 1. Informacijos gavimas

10.1. Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti, kreipdamasis į pardavėją adresu: Justiniškių g. 146, LT-06153 Vilnius, telefonu: +37064689714, el. paštu: info@morrishair.com

10.2. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus, kreipdamasis į pardavėją adresu: Justiniškių g. 146, LT-06153 Vilnius, telefonu: +37064689714, el. paštu: info@morrishair.com

10.3. Pirkėjas turi teisę  reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, kreipdamasis į pardavėją adresu: Justiniškių g. 146, LT-06153 Vilnius, telefonu: +37064689714, el. paštu: info@morrishair.com

 

 1. Baigiamosios nuostatos.

 

11.1. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Informuojame, kad pirkėjai, esant ginčytinai situacijai, pirmiausia turėtų kreiptis į pardavėją UAB BEAUTY STORE Justiniškių g. 146, LT-06153 Vilnius, telefonu: +37064689714, el. paštu: sales@beauty-store.lt. , o nepavykus išspręsti ginčo, turi teisę kreiptis į Valstybinę Vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25 LT-01402. el.paštas: tarnyba@vvtat.lt, telefonu: +370 5 262 67 51, internete www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

11.3. Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.